محاسبه میزان و فاصله رسیدن به مقصد، با ماشین می باشد